Menu
Obec Červené Poříčí
Červené Poříčí

Obec po roce 1989

Po revoluci v listopadu 1989 bylo v obci ustanoveno Občanské fórum. Založili ho manželé Andrlíkovi, v té době učitelé na Střední průmyslové škole v Klatovech. Do obce jezdili lidé, kteří vysvětlovali občanům nově vzniklou politickou situaci.

            V únoru 1990 pokračovalo veřejné projednávání kolem projektu přeložky silnice 1/27. Občané bydlící v blízkosti silnice nebyli navrženému řešení nakloněni, ale s ohledem na většinu positiv, byla stavba přeložky prosazena. Stavba byla zahájena v srpnu 1990. V listopadových volbách byl zvolen za starostu p. Voráček Zdeněk, zástupce p. Karásek K.

Od listopadu 1991 začalo pracovat Obecní zastupitelstvo ve složení: Karásek Karel – starosta, Voráček Zdeněk – zástupce starosty, dále p. Čížek Miroslav, Hájek Václav, Sýkora Václav, Brada Miroslav a Hofmeisterová Helena. Knihovnicí v obci byla paní Velíšková Jana.Kancelář OÚ byla přestěhována do 1NP budovy č.p.27. Ve 2NP zůstala pouze knihovna.

V obci bylo registrováno 5 samostatně hospodařících rolníků (Voráček Fr.čp.40, Hájek V.čp.28, Ing. Hlinka čp.101 cca,Voráček J. čp.30 a Mgr. Šmucler J. čp.82. Vzniká čalounictví p. Andrlíka V. čp.79, truhlářství p. Brada M. čp. 73 a zámečnictví p. Čížka M. čp.16    V letních měsících roku 1992 byly dokončeny práce na přeložce silnice I/27 a do konce roku byly postupně odstraňovány zjištěné nedodělky. Prostřednictvím MD byl řešen vjezd, přístup a prostor před čp. 20.

V červnu 1992 ukončila Jednota provoz místní restaurace a tato byla v restituci vrácena p. Hodanovi a p. Zamrazilovi. Před místní poutí dne 22.června byl zahájen provoz prodejny DAN, prodejna potravin a průmyslového zboží, panem Antonínem Froydou z čp.14

OZ rozhodlo o opravě kapličky před čp.78 která je pěstí na oko u nového „průtahu“ obcí. Ke sponzorství na tuto akci se přihlásil soukromý podnikatel p.Andrlík Fr. z čp.77,  toho času bytem v Plzni. K opravě došlo za pomoci p. Špačka V. čp.86 a p. Klímy  Vl.čp. 38 v následujícím roce. Mobiliář z kaple byl uložen do depozitáře muzea v Klatovech.

 Místní zámek je nadále ve správě Státních lesů. Konec roku 1992 byl koncem federativního uspořádání Československa.

            1. leden roku 1993 byl začátkem samostatné České republiky. OZ se začalo zabývat pokračováním nedokončeného projektu z přeložky silnice I/27 – výstavby čistírny odpadních vod. Rozšířené zadání stavby zpracoval Ing. Zítek z Rokycan. OZ požádalo SFŽP o dotaci. Tato byla schválena v dubnu 93 ve výši 1 750 000,-Kč a bezúročné půjčce ve výši 1 000 000,-Kč. Projekt na stavbu byl předán v říjnu 1993, autor p. Moulík z Klatov. Do veřejné soutěže na stavbu ČOV se přihlásilo 24 firem. Vybrána byla firma Stavex Příchovice za částku 3 264 563,-Kč včetně DPH. Stavba byla zahájena 31.5.1994. V tomto roce byla z prostředků obce provedena oprava místní kaple Srdce Krista páně. Došlo k celkové opravě střechy a vnějších omítek. V pivovaru jehož majitelem je MVDr. Pantoflíček z Klatov byl zřízen Pneu-servis, provozovatel p. Kuneš z Klatov.

            V listopadu r. 1994 měla být dokončena stavba ČOV. Stavební práce byly v zimním období přerušeny a pokračováno byla až v následujícím roce. 18. Listopadu se konaly nové volby do OZ. Nově zvolené OZ začalo pracovat ve složení: Karásek K. – starosta, Brož V. – zástupce starosty, dále Měřička M., Brada M. a Klíma Vl.

            V jarních měsících následujícího roku byla dokončena stavba ČOV a 29. května 1995 byl zahájen zkušební provoz. Obec se tak stala jednou z mála obcí, která splňuje stanovené limity vypouštění odpadních vod do řeky Úhlavy a nemusí platit penále za neplnění stanoveného.

            V roce 1995 byl zahájen provoz Auto-bazaru čp.102, provozovatel p. Malát z Malince.

            V následujícím roce 1996 dostal zdejší zámek nového správce – Památkový ústav v Plzni. Nového majitele má i zdejší restaurace, stává se jím p. Antonín Mervart z Plzně. Objekt je opraven. Nová fasáda křiklavě růžové barvy zve nové hosty do upravených prostor pro cca 70 osob. Ještě před otevřením plánovaným na červen 1995 je však objekt vykraden a proto k otevření dochází až v srpnu 1996. Sousedící kulturní dům zatím nenašel odpovědného zájemce pro svoje využití.O pořádáním zábav „běsů“, OZ po předcházejících nedobrých zkušenostech nemá zájem. V obci byla vyasfaltována místní komunikace „od křížku“ u čp.17 na konec obce ke Lhovicům. V tomto roce byl ku příležitosti 120 let trati Plzeň – Nýrsko  dne 21.září zahájen elektrický provoz na železniční trati Plzeň – Klatovy. Této slavné chvíle v dějinách ČD byl účasten i starosta obce p. Karásek jízdou zvláštního vlaku.

            Protože poklesl počet členů OZ pod stanovené minimum /5/ z důvodu náhlého úmrtí p. Měřičky, konaly se v obci 15.2.1997 nové doplňující volby. Nové zastupitelstvo bylo po volbách v tomto složení: Karásek K. – starosta, Brož V. zástupce starosty a dále Brada M., Velíšková J., Kovařík M. a Hofmeister J.

Místní hospodu U České koruny si pronajal p. Ing. Tolar z Kaliště. Provedl potřebné vnitřní úpravy, najal nový personál a hospoda plní svoje poslání. I kulturní dům si našel nového provozovatele. Stala se jím pí. Rišková z Klatov a uskutečňuje zde prodej použitého nábytku.

Svoji činnost ukončuje v tomto roce provoz Pneu-servisu v místním pivovaru, p. Kuneš.

Místní zámek má nového kastelána pana Davida J. Klímu ze Staňkova. Dále jsou v zámku zaměstnáni dva dělníci a „začíná se pracovat“.

            Rok 1998 přinesl nové nájemce kulturního domu. Stal se jím Ing. Růžek, který zde podniká velkoobchodem obuvi. Soukromě hospodařit přestává pan Hájek V. čp.28.

            V roce 1999 byl zrestaurován pomník padlých v 1. světové válce, odstraněna nevzhledná ohrádka a upraveno okolí. Obec vydala svoji barevnou pohlednici, do zámku nastoupil nový kastelán p.Václav Kabeš se svoji manželkou. Radikálním způsobem byl vyčištěn zámecký park. Bylo započato s čištěním zámeckého rybníku. Manželé do zámku přivezli svoji sbírku historických předmětů.

Ředitelství silnic a dálnic, správa Plzeň započala dne 19.4.1999 se stavbou nového mostu přes řeku Úhlavu v prostoru „Hřábák“. Stavba v částce 16 000 049,-Kč byla ukončena 21.10.1999, kdy se přes nový most o rozpětí pilířů 2x 17,58m a nosnosti max. 38tun, začalo jezdit. Zastupitelstvo obce zadalo ke zpracování Architektonickému studiu ing.arch. Lexové v Plzni zpracování urbanistické studie obce. S tímto byli občané seznámeni v červenci r. 1999 a toto se stalo základem ke vstupu obce do programů obnovy venkova /dále jen POV/a dalšímu rozvoji obce. V říjnu 1999 byl v obci aktivován na obecním úřadu internet.

            Rok 2000 byl ve znamení aktivní činnosti v místním zámku. Místní hospodu provozuje pí. Růžková po dalších vnitřních úpravách, vedoucích ke kulturnímu provozování pohostinství. V obci byla provedena povrchová úprava baleným asfaltem další místní komunikace „na rybník“. Dále byla celkově opravena hasičská zbrojnice a její okolí. Obec dokoupila potřebné stroje a nářadí na údržbu v obci.

            V roce 2001 byla provedena celková rekonstrukce veřejného osvětlení za finančního přispění POV. V objektu obecního úřadu čp.27 byly provedeny stavební úpravy pro novou knihovnu a internetové středisko v 1NP. Místní restaurace se funkčně rozdělila na kuřáky a nekuřáky, vybudován byl nový vchod a venkovní zahrádka k posezení. K datumu 30.8.2001 byl schválen územní plán obce.

Pod vrchem Stramchyně byl uveden do provozu vysilač Siemens mobilní telefoní sítě Eurotel. Zrestaurována byla i socha sv. Jana Nepomuckého u čp.5. O pořádek ve vsi se stará p. Milan Bauer z Jína, který zde vykonává civilní vojenskou službu v trvání 18ti měsíců. Před ním tuto činnost zastával p. Petr Brada, taktéž na CVS. Koncem srpna došlo k tragické události – z onoho světa odešli vlastním přičiněním manželé Kabešovi, správci zdejšího zámku.

            Rok 2002 se zapsal do dějin obce srpnovou povodní, při které bylo zaplaveno 17 budov a objektů sloužících k rekreaci z celkem 22 zaplavených. Postižena byla zaplavením obytných místností čp. 29,30,32,43,54,35,42,44,39,33,E3,E2,E4,36,34,52a51.  U čp. 40,79,46,98 a 1 došlo k zaplavení domů bez přímého vniknutí vody do obytných místností .

Všem postiženým byla v mezích možností poskytnuta finanční, věcná a sousedská výpomoc.

Z prostředků obce bylo okamžitě nejvíce postiženým rodinám vyplaceno celkem 90 000.-Kč. Z veřejné sbírky v obci bylo poskytnuto 45 000,-Kč. Z finančních darů obcí a podnikatelů bylo rozděleno celkem 169 102-Kč. Krajský úřad Plzeňského kraje věnoval částku 360 000.-Kč. Západočeská energetika částku 250 000._Kč. Fond solidarity EU přispěl částkou 564 200,-Kč. Z povodňového fondu obce na opravy poškozených bytů byla poskytnuta částka 1 496 105,-Kč.

V letošním roce opustili místní restauraci manželé Růžkovi a tato je mimo provoz. Správcem zámku se stal pan Marcel Čermák z Dobřan.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o přestavbě místní budovy OÚ čp.27 na dům pečovatelské služby /dále DPS/. Z uvedeného důvodu bylo požádáno o dotaci které se zhostil Státní fond rozvoje bydlení částkou 3 500 000.-Kč. Projekt ke stavebnímu povolení vypracoval v roce 2003 Ing. Vlček z Klatov. V témže roce byl ve veřejné soutěži vybrán zhotovitel stavby – Stavební podnik Klatovy. Stavba začala v listopadu 2003 a dle platné smlouvy byla dokončena v říjnu 2004. Od listopadu 2004 se do sedmi nových bytů nastěhovali senioři z naší obce a okolí. Sociální služba je prováděna formou terénní pečovatelské služby, kterou zajišťuje paní Marie Faistová z Borov.

V průběhu roku 2005 byl upraven prostor za DPS na zahradu /navrhla a provedla firma Písař/. V zahradním prostoru byl postaven dřevěný altán /truhlářství Brada/, který je hojně využíván nájemníky DPS. V témže roce byl upraven prostor „Rybníka“, kde postupně vznikala nepovolená skládka. Prostor byl vyrovnán, navezena zemina, zaseta tráva a celý pozemek oplocen.

V počátku roku 2006 obec koupila ve druhém kole dražby objekt bývalé hospody čp. 8 za 675 000,-Kč. Byl vypracován projekt na celkovou rekonstrukci objektu s cílem využití tohoto pro spolkové účely. Objekt dostal název Spolkový dům Česká koruna a jeho rekonstrukce byla rozvržena do několika etap. V 1. etapě byla pozornost věnována nutnosti uvedení do provozu části 1.N.P. – místní restaurace. Bylo provedeno odizolování objektu formou vrtů s následnou hydroizolací /firma Ing. Blovský Schomburg/. Byly opraveny plechové střešní konstrukce překrytím plechu živičným modifikovaným povrchem /firma NSK-West s.r.o. Plzeň/. Celkové stavební úpravy provedla firma pana Hošťálka z Čachrova. Nové rozvody kanalizace, vody a topení zajistila firma SUTI pana  Sedláka z Plánice za účinné spolupráce pana Sýkory Václava z Červeného Poříčí. Topení zajistila firna Enerfin plus – Ing. Korec formou tepelného čerpadla IVT 20D o topném výkonu 20kW. Elektroinstalaci provedla firma ELIMONT Přeštice – p. Fráňa. Opravu oken provedl p. Kříž z Mlýnského Struhadla, malířské a lakýrnické práce p. Smola z Měčína a p. Kovařík ze Švihova. Nové vchodové dveře vyrobil p. Mach ze Svrčovce, truhlářské práce provedl p. Brada Miroslav. Nábytek do restaurace dodala firma TVAR Klatovy. Vnitřní dveře firma Interiery Vogltanz Plzeň. Technologické vybavení kuchyně zajistila firma K+K Gastroseervis s.r.o. p. Kořenský, Příchovice. Na toto vybavení byla použita finanční dotace MZ ČR z LEADER ČR ve výši 480 000,-Kč. Na rekonstrukci objektu Spolkového domu Česká koruna přispěl Plzeňský kraj z rozpočtu PK dotací 200 000,-Kč. Celkové náklady na rekonstrukci v 1. etapě byly 4 086 049,50Kč. K tomuto finančnímu zajištění byla obec nucena uzavřít dlouhodobou půjčku od ČS Klatovy  na částku 2 000 000,-Kč. Restaurace byla slavnostně otevřena 19. ledna 2007 a nájemcem se stal p. Rada z Bolešin. Vařit se začalo 1.2.2007. Zastupitelstvo obce projevilo svůj nesouhlas se způsobem provozování restaurace tím, že k 30.9.2007 ukončilo nájemní smlouvu se jmenovaným. Novým nájemcem se stala paní Vlasta Podroužková ze Švihova.

V průběhu jarních měsíců roku 2007 byla realizována 2. etapa rekonstrukce - stavba venkovní terasy s bezbariérovým přístupem s využitím dotace z POaSV PK – částka 240 000,-Kč. Stavbu provedla firma Sýkora-Stavby, s.r.o.,  Sýkora Jan – Zerovice – celkové náklady 456 000,-Kč. Terasa s bezbariérovým přístupem byla zprovozněna k 31. květnu 2007. Venkovní nábytek v ceně 48.000,-Kč zhotovil p. Brada Miroslav. Tato etapa byla v prosinci roku 2007 zakončena zprovozněním propan-butanového hospodářství. Za restaurací byl postaven nadzemní zásobník na LPB k zásobování kuchyňského sporáku.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zámecká věž

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.

Pranostika na akt. den

Brambory sázej na svatého Marka - bude jich plná jamka.